OCHRONA ODGROMOWA
OFERTA AKTYWNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ.

Oferowana ochrona odgromowa jest klasycznym układem Franklin'a lecz z zastosowaniem ostrza aktywnego typu SE i z modyfikacjami wynikającymi z postępu technicznego. /Szkic kompletnej instalacji na rysunku/

W Polsce system ten stosowany jest do ochrony prywatnych budynków mieszkalnych, szkół, gimnazjów, akademii, szpitali, oraz budynków sakralnych, zabytkowych i przemysłowych. Od myjni samochodowych, urzędów miast, central biznesu i obiektów strategicznych do obiektów militarnych i centrów dowodzenia kryzysowego. Stosując aktywną ochronę należy przestrzegać zaleceń producenta, KnowHow , a w efekcie uzyskamy najlepszy system ochrony na 20- 40 lat eksploatacji. Akceleratory SE stosowane są w 43% aktywnych instalacji na świecie.

Oferowana ochrona odgromowa obiektów projektowana jest i wykonana w oparciu o normy ogólne (PNE IEC 61024 1-2) , oraz szczegółowe europejskie (np. NFC 17102) i dodatki do tych norm.

Ponieważ stosowanie norm jest dobrowolne, a za sprawne działanie instalacji odpowiada producent- projektant- wykonawca, dopuszczalność stosowanych urządzeń w budownictwie potwierdzamy zgodnie z PRAWEM BUDOWLANYM, które nie jest dobrowolne jak normy lecz obowiązkowe.

Poniższy fragment Prawa Budowlanego zgodnie z którym załączamy deklarację producenta z oświadczeniem zgodności z normami UE / krajów członkowskich. Dodatkowo załączamy certyfikaty z badań przyśpieszenia (akceleracji udaru) i źródła jonizacji. Wymagane dokumenty dołączamy do gwarancji.

--------------------------------------------------------------------------------

PRAWO BUDOWLANE

Art. 10.

Pkt.2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
3) wyroby budowlane:
a)oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PNE IEC 61024-1), z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
--------------------------------------------------------------------------------

Oferowana przez nas aktywna ochrona odgromowa uwzględnia europejskie rozwiązania i materiały zgodne z ogólną regulacją PNE IEC 61024 oraz NFC 17102.

Dopuszczenie instalacji wymaga standardowo protokółu z powykonawczych badań, w tym z wymaganą rezystancją (impedancją) uziemienia. Wymagane są też badania okresowe. Gwarancja na źródło napięcia akceleratora SE wynosi do 25 lat, a przewidywana eksploatacja ponad 40 lat. Przewód odprowadzający prąd piorunowy jest projektowany jako jeden odcinek taśma/ drut w zależności od kształtu i wielkości płaszczyzn prowadzenia. Uziemienie odgromowe bez otoków, niskoindukcyjne w gruncie piach-glina kwaśna- wyłącznie pionowe z dyfuzją Zn, profilowane.